Các phòng » đội » Các phòng » Phòng Tổ Chức - Hành Chính
Phòng Tổ chức Hành chính
Cập nhật ngày: 17/08/2017
Cơ cấu nhân sự phòng Tổ chức Hành chính gồm có 7 lao động: Lãnh đạo 1 trưởng phòng, 1 phó phòng, 2 nhân viên, 1 tài xế, 1 bảo vệ, 1 tạp vụ
Trình độ chuyên môn: Đại học 2 người, trung cấp 1 người, sơ cấp 1 người.
Phòng Tổ chức Hành chính do Giám đốc ra quyết định thành lập chức năng là phòng nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tham mưu giúp việc cho Ban Giám đốc về quản lý các mặt công tác tổ chức, đề xuất giải quyết các công việc thuộc phạm vi nghiệp vụ chuyên môn và phối hợp với các phòng, đội trong Công ty giải quyết các vấn đề thuộc chức năng của phòng.
Mỗi cán bộ, công nhân viên trong phòng phải có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ theo sự phân công của trưởng phòng. Tham mưu cho Ban Giám đốc về qui hoạch đào tạo cán bộ, hợp đồng tuyển dụng, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, xếp lương, điều động, khen thưởng, kỷ luật cán bộ CNV lao động và sắp xếp tổ chức bộ máy của công ty.
Quản lý hồ sơ lý lịch cán bộ CNV-LĐ. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong nội bộ theo chỉ đạo của Ban Giám đốc. Đảm bảo công tác bảo vệ Công ty, phòng chống cháy nổ.
Kiểm tra tổng hợp chấm công của các phòng, đội hàng tháng. Giải quyết các chế độ trợ cấp thôi việc, nghỉ hưu, nghỉ mất sức và tổ chức khám sức khỏe cho công nhân định kỳ hàng năm. Thực hiện các loại hình bảo hiểm cho cán bộ CNV-LĐ như : BHXH, BHYT, BHTN, BH kết hợp con người … và phối hợp với phòng KT-TV đối chiếu bảo hiểm với cơ quan BHXH hàng tháng, quí, 6 tháng, năm.
Lập kế hoạch, mua sắm, cấp phát bảo hộ lao động cho CNV-LĐ hàng năm theo qui định của Nhà nước và của Công ty.
Làm báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo sơ, tổng kết tình hình hoạt động của Công ty hàng tháng, quí, năm để phục vụ cho cuộc họp báo và ghi biên bản các cuộc họp.
Quản lý công văn đi, đến và con dấu, lưu trữ bảo mật hồ sơ, đánh máy các văn bản của Ban Giám đốc; photo tài liệu phục vụ các phòng, đội.
Quản lý tài sản văn phòng, đề xuất sửa chữa, mua sắm tài sản và các trang thiết bị văn phòng cho các phòng, đội theo đề nghị được duyệt. Phục vụ trà nước họp hội và tiếp khách của Ban Giám đốc; thực hiện công việc bảo vệ và công việc tạp vụ công ty.
Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Kiên Giang bổ nhiệm thêm PGĐ phụ trách Đối Ngoại CÔNG TRÌNH NHÀ Ở XÃ HỘI KHU LẤN BIỂN TÂY BẮC
ĐỐI TÁC