Tin tức HĐQT » Văn bản khác
TỜ TRÌNH SỐ.....TT/HĐQT (14/03/2014)
Cập nhật ngày: 11/03/2014
    CÔNG TY CỔ PHẦN                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KG                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                           Rạch Giá, ngày 14  tháng 3 năm 2014                    
   Số : ……/ TT-HĐQT
                                                    
 
                                                     TỜ TRÌNH
                                   V/v Các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông
         
      Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
      Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/01/2013;
      Căn cứ báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và định hướng kế hoạch năm 2014 của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty;
 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền như sau:
 
1.     Thông qua kết quả SXKD năm 2013 :
 
Doanh thu SX chính
59.880.721.342
   đồng
Lợi nhuận trước thuế
                           14.577.953.224
   đồng
Lợi nhuận sau thuế
10.933.464.918
   đồng
 
Phân phối lợi nhuận năm 2013 (tỷ lệ %/ LNST còn lại)
Quỹ dự phòng tài chính
328.003.948
   đồng
Quỹ phát triển sản xuất
1.093.346.492
   đồng
Quỹ khen thưởng, phúc lợi
1.312.015.790
   đồng
Quỹ Khen thưởng khách hàng
545.000.000
   đồng
Trả thù lao HĐQT, BKS
379.200.000
   đồng
Chia cổ tức
2.906.491.200
  đồng
Lợi nhuận còn nhập quỹ cổ đông
4.369.407.489
  đồng
 
          2. Thưởng Hội đồng quản trị, BKS, Ban điều hành và CNV- người lao động năm 2013 :
          + Thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành 550.000.000 đồng
                                                          (LN vượt kế hoạch là :1.903 triệu, đề xuất thưởng 550 triệu = 28,89  % )
          + Thưởng 01 tháng lương cơ bản cho người lao động : 771.751.200 đồng
 
3. Thông qua các nội dung báo cáo của HĐQT, BKS, Giám đốc và kế hoạch SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau :
          - Doanh thu  sản xuất chính                :         59.800 triệu đồng
          - Lợi nhuận trước thuế                         :         13.500 triệu đồng
          - Lợi nhuận sau thuế                            :         10.114 triệu đồng
          - Phân phối lợi nhuận năm 2014:
                   +Quỹ dự phòng tài chính             :                    3 %
                   + Quỹ phát triển sản xuất             :                  10 %
                   + Quỹ khen thưởng, phúc lợi       :                 12 %
                   + Quỹ khen thưởng khách hàng :                    5 %
                   + Chia cổ tức dự kiến                    :                  1,5% - 2 % vốn huy động/ tháng
                   + Lợi nhuận chưa phân phối nhập quỹ cổ đông .
(Trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao thì thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành mức tối đa không quá 30% phần lợi nhuận vượt này)
 
          4. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
 
          Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận theo đề nghị
 
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
               CHỦ TỊCH
 
 
 
 
       TRẦN THỌ THẮNG
 
 
Các tin khác:
Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Kiên Giang bổ nhiệm thêm PGĐ phụ trách Đối Ngoại CÔNG TRÌNH NHÀ Ở XÃ HỘI KHU LẤN BIỂN TÂY BẮC
ĐỐI TÁC